Công văn 5611/TCHQ-TXNK ngày 03/09/2019

Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: