Công văn 5573/TCHQ-TXNK ngày 30/08/2019

Tiền chậm nộp phát sinh do nguyên nhân khách quan

Tải về tại đây: