Công văn 5486/TCHQ-TXNK ngày 28/08/2019

Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: