Công văn 5301/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2019

Mã loại hình đối với hàng đưa vào cửa hàng miễn thuế

Tải về tại đây: