Công văn 5233/TCHQ-TXNK ngày 15/08/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu làm thuốc

Tải về tại đây: