Công văn 5222/TCHQ-TXNK ngày 15/08/2019

Hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng Khung giá để bát đĩa

Tải về tại đây: