Công văn 5095/TCHQ-GSQL ngày 09/08/2019

Hướng dẫn khai hải quan

Tải về tại đây: