Công văn 4993/TCHQ-GSQL ngày 05/08/2019

Chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tải về tại đây: