Công văn 4897/TCHQ-TXNK ngày 31/07/2019

Chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu

Tải về tại đây: