Công văn 4889/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2019

Định mức thực tế của DNƯT

Tải về tại đây: