Công văn 4853/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2019

Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Tải về tại đây: