Công văn 3293/GSQL-GQ1 ngày 18/10/2018

Kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu

Tải về tại đây: