Công văn 2536/GSQL-GQ3 ngày 19/08/2019

Nhập khẩu miễn thuế mặt hàng ngoài danh mục của đối tượng ngoại giao

Tải về tại đây: