Từ ngày 01/07/2019, tăng thêm 7.19% mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng so với tháng 06/2019 cho đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ LĐ-TBXH ban hành Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP.

Theo đó, Từ ngày 01/07/2019, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được tăng thêm 7,19% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2019 cho các đối tượng:

-    Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
-    Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, 121/2003/NĐ-CP, 09/1998/NĐ-CP.
-    Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật.
-    Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nội dung tại công văn số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2019 của Bộ LĐ-TBXH

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!