Ngày 12 và 19/07/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 14 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 09/2019/TT-BNV
(14/06/2019)
Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ 130-CP và 111-HĐBT
2 3181/BYT-BH
(06/06/2019)
Việc nhận khám bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính
3 31/2018/TT-BLĐTBXH
(26/12/2018)
Hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
4 08/2019/TT-BLĐTBXH
(08/03/2019)
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
5 2276/KH-LĐTBXH
(10/06/2019)
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019
6 2387/LĐTBXH-ATLĐ
(17/06/2019)
Cách làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm
7 2505/LĐTBXH-ATLĐ
(25/06/2019)
Trả lời kiến nghị về an toàn vệ sinh lao động
8 10/2019/TT-BLĐTBXH
(28/06/2019)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 NĐ 44/2019
9 2653/LĐTBXH-KHTC
(03/07/2019)
Xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020
10 2674/LDTBXH-KHTC
(05/07/2019)
Biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm 2020-2022
11 2665/QĐ-BHXH
(28/12/2018)
Công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019
12 238/BHXH-TCKT
(21/01/2019)
Lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bưu điện
13 777/QĐ-BHXH
(24/06/2019)
TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN
14 2373/BHXH-TTKT
(01/07/2019)
Nội dung thanh tra quyết toán bảo hiểm y tế và kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí