[Infographic] 7 dịch vụ tin nhắn trong lĩnh vực BHXH, BHYT từ ngày 01/8/2019Nguồn: Báo BHXH Việt Nam


----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov #iBHXH #BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe   #GiaoDichDienTu   #HoaDonDienTu   #ChuKySo  

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh