Cách làm tròn số khi tính số ngày được nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm: Số ngày nghỉ hàng năm = [(số ngày nghỉ hằng năm + số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có) ) / 12 tháng] x số tháng làm việc thực tế. Kết quả phép tính lấy tròn số đến hàng đơn vị.

Ngày 17/06/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vướng mắc về cách làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm như sau:

Điều 7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau: “Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.5 thì làm tròn lên 01 đơn vị”

Nội dung tại công văn số 2387/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17/06/2019 của Bộ LĐ-TBXH.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!