Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH: Thực hiện tuyên truyền các sai phạm thường gặp trong việc thực hiện quy định pháp luật BHXH

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong nửa đầu năm nay, đó là trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã dừng tổ chức Lễ Phát động Chiến dịch Thanh tra năm 2020, thay vào đó thực hiện tuyên truyền các sai phạm thường gặp trong việc thực hiện quy định của pháp luật BHXH, các gương điển hình về công tác BHXH tới người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Tiến Tùng

Hoàn thành 34,2% kế hoạch thanh tra năm 2020

Kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã hoàn thành 34,2% kế hoạch và 06 cuộc thanh tra đột xuất; theo đó, 100% các cuộc thanh tra được giám sát theo quy định pháp luật và theo dõi việc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý vi phạm hành chính của đối tượng thanh tra.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có sự chỉ đạo công tác thanh tra đối với Thanh tra Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh, giãn cách xã hội theo quy định; vừa thực hiện công tác thanh tra phù hợp với tình hình mới như triển khai thực hiện phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, triển khai thanh tra trực tuyến... Đồng thời, tham mưu cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội có những giải pháp nhằm hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp (cơ chế hỗ trợ về lao động đối với doanh nghiệp trong vùng có dịch, chỉ xử lý vi phạm hành chính doanh nghiệp nợ BHXH từ ngày 31/12/2019 trở về trước).

Đối với Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2020 trong lĩnh vực BHXH với chủ đề Tuân thủ pháp luật BHXH là thực hiện An sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dừng tổ chức Lễ Phát động Chiến dịch Thanh tra năm 2020, thay vào đó, thực hiện tuyên truyền các sai phạm thường gặp trong việc thực hiện quy định của pháp luật BHXH, các gương điển hình về công tác BHXH tới người dân, doanh nghiệp trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng.

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra 06 tháng cuối năm

Ngày 12/06/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về việc Điều chỉnh Kế hoạch Thanh tra năm 2020; Công văn số 2114/LĐTBXH-TTr về Định hướng công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2020. Theo đó, 06 tháng cuối năm 2020, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ về Các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản suất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/05/2020; tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định tại Khoản 5, Mục II, Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025 và yêu cầu tại Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2020, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận định tình hình hình và đề ra một số giải pháp, phương hướng triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020:  Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch thanh tra 06 tháng cuối năm 2020 đã được Bộ trưởng phê duyệt; Nghiên cứu, xem xét các nội dung, lĩnh vực có nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động, dư luận quan tâm, bức xúc, những vấn đề cấp thiết cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và theo yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, của Ngành để đề xuất xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2021; Theo dõi, đôn đốc các đối tượng được thanh tra thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra để bảo đảm và nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra; Tổng hợp, rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thanh tra và các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành còn bất cập, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; Tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội...

Nguồn: Tạp chí BHXH