• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageHướng dẫn thanh toán BHYT đối với cơ sở khám, chữa bệnh liên doanh, liên kết

Phản hồi phản ánh của BHXH Việt Nam và một số đơn vị, địa phương về khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế hoạt động, tài chính, thanh toán BHYT của cơ sở khám, chữa bệnh được hình thành từ việc liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, đặc biệt, là vấn đề xác định hình thức tổ chức của các cơ sở khám, chữa bệnh là tư nhân hay của Nhà nước, Bộ Y tế ra Công văn 2468/BYT-KH-TC.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, pháp luật về quản lý tài sản công đã quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định và hướng dẫn cụ thể các trường hợp được thuê tài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, trong đó các hình thức sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết:

- Hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự bảo đảm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng;

- Hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng;

- Hình thức liên doanh, liên kết hình thành pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; pháp nhân mới có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và Hợp đồng liên doanh, liên kết.

Như vậy, khi cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án liên doanh, liên kết bắt buộc phải phê duyệt cụ thể hình thức tổ chức và mô hình hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo đó nếu cấp có thẩm quyền phê duyệt hình thức là:

- Đơn vị sự nghiệp thuộc cơ sở y tế công lập thì việc cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng thực hiện theo quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

- Doanh nghiệp thì việc cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng thực hiện theo quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát lại toàn bộ các đề án liên doanh, liên kết có thành lập mới pháp nhân; trường hợp cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án và phân loại đơn vị chưa đúng các quy định nêu trên thì phải thực hiện phê duyệt lại, đồng thời, Sở Y tế phải thu hồi lại giấy phép hoạt động, quyết định xếp hạng đã cấp không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn các cơ sở thực hiện lại thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng trước ngày 31/11/2020. Đồng thời, đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quyết định phê duyệt đề án và quy chế hoạt động của các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020 với các cơ sở y tế.

Công văn 2468/BYT-KH-TC

Nguồn: Tạp chí BHXH