Bổ sung Danh mục mã vật tư y tế áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT

Ngày 27/05/2020, Bộ Y tế ra Quyết định số 2178/QĐ-BYT về Bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, trên căn cứ pháp lý là Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 318/KH-BYT ngày 28/02/2020 Bộ Y tế về Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và giám định, thanh toán BHYT năm 2020; Công văn số 175/TTMS-NVĐT ngày 29/04/2020 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc Đề nghị bổ sung mã dùng chung đối với các mặt hàng vật tư y tế được đề xuất trúng thầu đấu thầu tập trung; Công văn số 269/TTB-CTYT ngày 14/05/2020 của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế về việc mã hoá vật tư y tế - Bộ Y tế ban hành Danh mục mã dùng chung bổ sung đối với các vật tư y tế, danh mục mã dùng chung bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 2178/QĐ-BYT là một phần của bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ mã danh mục dùng chung là cơ sở dữ liệu đầu vào áp dụng trong phần mềm để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH thực hiện liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan BHXH và các đơn vị có liên quan trên phạm vi toàn quốc, gồm 11 (mười một) danh mục sau: Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật tương đương; Danh mục mã khám bệnh theo hạng bệnh viện; Danh mục mã tiền giường theo hạng bệnh viện; Danh mục mã tiền ngày giường bệnh ban ngày theo hạng bệnh viện áp dụng trong hóa trị, xạ trị hoặc hóa - xạ trị; Danh mục mã thuốc tân dược; Danh mục mã thuốc và vị thuốc y học cổ truyền; Danh mục mã bệnh y học cổ truyền; Danh mục mã vật tư y tế; Danh mục mã máu và chế phẩm máu; Danh mục mã bệnh theo ICD 10; Danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi.

Danh mục mã dùng chung ban hành kèm theo Quyết định số 2178/QĐ-BYT bao gồm:

- 1.237 mã vật tư y tế

- 17 mã hãng sản xuất vật tư y tế

bổ sung vào Phụ lục số 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT.

Các danh mục mã dùng chung đối với các vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2178/QĐ-BYT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn).

Mã vật tư y tế được mã hoá theo nguyên tắc:

X.YYY.ZZZZZZ

Trong đó:

X là mã nhóm vật tư y tế theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT;

YYY là mã hãng sản xuất vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành theo Bộ mã danh mục dùng chung;

ZZZZZZ là số thứ tự của vật tư y tế trong hãng sản xuất vật tư y tế đó, được đánh số bắt đầu từ 000001.

Trường hợp vật tư y tế chưa có mã trong bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành, các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng nguyên tắc mã hoá vật tư y tế nêu trên để thực hiện mã hoá vật tư y tế tạm thời, làm cơ sở để trích chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ sở khám, chữa bệnh với cơ quan BHXH; đồng thời, gửi về Bộ Y tế (Vụ BHYT) để tổng hợp, ban hành bổ sung vào Bộ mã danh mục dùng chung, thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH có trách nhiệm cập nhật các danh mục mã vật tư y tế bổ sung để gửi và tiếp nhận, giám định dữ liệu điện tử chi phí khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày các quyết định về kết quả đấu thầu mua sắm vật tư y tế có hiệu lực thi hành.

Quyết định số 2178/QĐ-BYT


Nguồn: Tạp chí BHXH