Đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, thu và cấp thẻ BHYT

Một bạn đọc hỏi: Tôi có thân nhân đang công tác trong Quân đội, xin hỏi đối tượng nào sẽ do Bộ Quốc phòng quản lý, thu và cấp thẻ BHYT?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Về đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, thu và cấp thẻ BHYT, căn cứ Điều 1 Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC, bao gồm:

* Nhóm do người sử dụng lao động và người lao động đóng:

- Công nhân và viên chức quốc phòng.

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

- Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức nhà nước.

- Trí thức trẻ tình nguyện (theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

* Nhóm do BHXH đóng:

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

* Nhóm do ngân sách nhà nước đóng:

- Học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hệ tập trung (theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

- Người nước ngoài đang học tập trong các nhà trường Quân đội được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

- Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ đang tại ngũ và thân nhân của người làm công tác cơ yếu, học viên cơ yếu (theo Điều 20 Luật Cơ yếu 2011, lực lượng cơ yếu là một trong những lực lượng chuyên trách bảo vệ bí mật nhà nước, có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện hoạt động cơ yếu, góp phần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động thám mã gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân), gồm:

+ Bố đẻ, mẹ đẻ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng.

+ Vợ hoặc chồng.

+ Con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

* Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng đối với học sinh, sinh viên hệ dân sự trong các nhà trường Quân đội thuộc hộ cận nghèo; 30% đối với học sinh, sinh viên còn lại.

* Thân nhân của công nhân, viên chức Quốc phòng (Điểm g Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/NĐ-CP)

- Được hưởng BHYT như thân nhân của quân nhân nếu không có chế độ BHYT.

Về thẻ BHYT quân nhân, có mẫu riêng theo hướng dẫn tại Quyết định số 1500/QĐ-BHXH ngày 14/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trừ người làm công tác cơ yếu của Bộ, ngành, địa phương cấp thẻ BHTT theo mẫu của BHXH Việt Nam (Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/08/2017). Thời gian cấp thẻ BHYT thực hiện trước ngày hết hạn sử dụng của thẻ cấp lần trước; trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thẻ BHYT phải được chuyển tới đơn vị đề nghị cấp thẻ BHYT hoặc quân nhân. Hồ sơ cấp thẻ BHYT gồm: (1) Tờ khai của quân nhân (theo mẫu của BHXH); (2) Danh sách quân nhân tham gia BHYT (bản in giấy) kèm đĩa CD (đơn vị cấp Sư đoàn và tương đương lập).

Thẻ BHYT quân nhân được cấp lại trong trường hợp bị mất và được thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần; thẻ được đổi trong các trường hợp: Rách, nát, hỏng hoặc thay đổi thông tin về nhân thân (thực hiện các ngày làm việc trong tuần), chuyển đổi chế độ phục vụ từ hạ sỹ quan, binh sỹ sang sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc từ học sinh cơ yếu chuyển thành người làm CTCY hưởng lương như sỹ quan hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp (thực hiện các ngày làm việc trong tuần); được điều động đến công tác ở vùng có điều kiện KT - XH khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo (thực hiện các ngày làm việc trong tuần); thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu (thực hiện vào ngày đầu của tháng đầu mỗi quý).

Ngoài ra, về nguồn kinh phí hỗ trợ mua BHYT, đối với đơn vị dự toán, sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm; đối với đơn vị sự nghiệp, do nguồn kinh phí của đơn vị; đối với doanh nghiệp, được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Nguồn: BHXH Việt Nam