Điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa ghi trong sổ BHXH

Thời gian qua, có một số doanh nghiệp phản ánh gặp vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và nhận được hướng dẫn (tại Văn bản số 1398/LĐTBXH-ATLÐ ngày 28/04/2020, thay thế các Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02/06/2016, Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn giải quyết điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ BHXH)

(Ảnh minh họa)

Cụ thể như sau:

Người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ BHXH, cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật BHXH. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia BHXH đối với người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng chưa ghi đúng trong sổ BHXH.

Tại Văn bản số 1398/LĐTBXH-ATLÐ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi hướng dẫn ghi sổ BHXH đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cần ghi đúng tên nghề, công việc theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đối với từng trường hợp cụ thể, nếu có vướng mắc, thì BHXH Việt Nam tổng hợp đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

Văn bản số 1398/LĐTBXH-ATLÐ

Nguồn: Tạp chí BHXH