Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy trình thu BHXH, BHYT, cấp mã số hộ gia đình và mã số BHXH

Ngày 05/3/2020, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 346/QĐ-BHXH về Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Lê Quốc Anh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Ban Thu, Sổ - Thẻ; Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT; Trung tâm CNTT; Vụ Tài chính - Kế toán; Thanh tra – Kiểm tra; Pháp chế; Văn phòng...

Tại điểm cầu địa phương có Lãnh đạo BHXH, Bưu điện 63 tỉnh, thành phố, BHXH và Bưu điện các quận, huyện, thị xã.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, thực hiện việc sắp xếp lại mô hình tổ chức, tinh giản đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động, một số chức năng, nhiệm vụ của một số Vụ, Ban của BHXH Việt Nam, các phòng chuyên môn tại BHXH các tỉnh, thành phố đã có những điều chỉnh, thay đổi. Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng CNTT để quản lý cơ sở dữ liệu, trong đó có công khai quản lý liên thông với trục dữ liệu quốc gia... dẫn đến những thay đổi trong quy trình nghiệp vụ, đòi hỏi cần có sự điều chỉnh các văn bản hướng dẫn kịp thời để phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các đơn vị từ Trung ương đến địa phương trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, nhấn mạnh đến việc sửa đổi Quyết định số 346/QĐ-BHXH về Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT, Phó Tổng Giám đốc thông tin, BHXH Việt Nam đang quản lý dữ liệu hộ gia đình của 96 triệu dân với 86 triệu dân đang tham gia BHYT, khoảng 2 triệu người đang bảo lưu tham gia, số còn lại chưa tham gia đã được cấp mã số. Hiện nay chỉ có hai vấn đề đó là tăng mới đối với trẻ em mới sinh ra và số người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và giảm đối với người chết, và đi định cư ở nước ngoài. Như vậy, chúng ta cần chỉnh lý, hoàn thiện mã số của những đối tượng này để có một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Tại Quy trình chỉnh sửa đổi cũng sẽ phân cấp, phân quyền rõ ràng, trách nhiệm của từng ban nghiệp vụ, trách nhiệm của BHXH tỉnh, phòng nghiệp vụ, BHXH huyện để nhiệm vụ đi vào nề nếp.

Đối với sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT nhằm hoàn thiện một quy trình chuẩn trong đó chủ yếu thay đổi quy trình xử lý hồ sơ, cấp mã số. Dự thảo này thì Quy trình đã sửa rất rõ và sẽ quy định rõ trách nhiệm trong việc sử dụng dữ liệu, bộ phận nào được sử dụng và sử dụng như thế nào...

Phó Tổng Giám đốc mong muốn, các ban nghiệp vụ, BHXH tỉnh, thành phố, đơn vị dịch vụ công Bưu điện và đơn vị tư vấn sẽ đóng góp ý kiến để có một Quy trình được sửa đổi hoàn thiện hơn, sẽ trở thành nguyên tắc chung, tạo thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH có 51 khoản sửa đổi, bổ sung như: Cấp lại sổ BHXH của người đang bảo lưu đóng BHXH, người đã giải quyết chế độ BHXH ở huyện, tỉnh khác; BHXH huyện cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu. Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin cho người tham gia BHYT ở huyện, tỉnh khác. BHXH tỉnh cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh. Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin cho người tham gia BHYT ở huyện, tỉnh khác. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Đơn vị dịch vụ công (được cơ quan BHXH ký hợp đồng) có trách nhiệm nhận hồ sơ do người tham gia; đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường chuyển đến; cập nhật vào phần mềm (do cơ quan BHXH cung cấp). Gửi toàn bộ hồ sơ của người tham gia, đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường cho cơ quan BHXH. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử do người tham gia, đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Phòng/Tổ chế độ BHXH và Bưu điện chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu số lượng, các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu nhập. Trong trường hợp dữ liệu nhập và hồ sơ chưa khớp đúng phải phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng: Cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý, quản lý dữ liệu thu…

Dự thảo Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT quy định việc quản lý CSDL HGĐ và mã số BHXH của người tham gia đảm bảo mỗi người tham gia chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất; thông tin các thành viên trong HGĐ kê khai đầy đủ, chính xác và cập nhật điều chỉnh kịp thời khi có biến động. Trong đó, đối với việc tăng thành viên trẻ em dưới 6 tuổi, khi có phát sinh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT theo Thông tư số 05, UBND xã kịp thời lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT và Phụ lục thành viên HGĐ (Mẫu TK1-TS) và Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) theo quy định chuyển cơ quan BHXH huyện.Trường hợp đã kết nối liên thông với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thì nhận hồ sơ của cơ quan BHXH gửi đến để xác nhận và chuyển lại cơ quan BHXH cấp huyện. Cơ quan BHXH (Cán bộ sổ, thẻ) có trách nhiệm nhận hồ sơ tăng thành viên trẻ em dưới 6 tuổi từ UBND xã chuyển đến cơ quan BHXH: Cập nhật đầy đủ, chính xác, khớp đúng Mẫu TK1-TS và hồ sơ kèm theo và thu thập thông tin, chụp ảnh hồ sơ để làm căn cứ đối chiếu với CSDL; Chuyển đề nghị Tổ kiểm soát phê duyệt cấp mã số BHXH…

Đối với Giảm thành viên hộ gia đình do chết, định cư nước ngoài: Cơ quan BHXH (cán bộ sổ, thẻ) trước ngày 06 hằng tháng trực tiếp phối hợp với UBND xã xác minh, kê khai thành viên HGĐ giảm chết, định cư nước ngoài. Trường hợp đã kết nối liên thông với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp về dữ liệu khai tử thì in Mẫu số 01-BD có thông tin của người khai tử chuyển đến UBND xã để xác minh HGĐ có người khai tử. Ngoài ra, dự thảo Quy chế còn xây dựng Quy trình hoàn thiện mã số hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia. Thành lập Tổ Kiểm soát: Kiểm soát quy trình thực hiện, kiểm tra, xác minh hồ sơ, thông tin người tham gia và thành viên HGĐ đối với đề nghị phê duyệt cấp, hoàn thiện mã số BHXH của cán bộ sổ, thẻ…

Tại Hội nghị, các đại biểu về cơ bản thống nhất với các nội dung của 02 dự thảo, đồng thời đóng góp một số ý kiến về các vấn đề như: cấp mới mã số BHXH cho trẻ em mới sinh, và người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT chưa được kê khai trong cơ sở dữ liệu HGĐ; Thực hiện cập nhật giảm thành viên HGĐ do chết, ra nước ngoài định cư, căn cứ theo Mẫu số 01-BD do cán bộ sổ, thẻ trực tiếp phối hợp với UBND xã để kê khai. Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm thông tin được cập nhật vào CSDL HGĐ đầy đủ, khớp đúng với hình ảnh hồ sơ kèm theo và các nội dung của Quy chế. Phân công cán bộ phụ trách UBND xã để phối hợp kê khai, cập nhật thông tin Mẫu TK1-TS và Mẫu số 01-BD kịp thời, đầy đủ. Đơn vị, người tham gia thực hiện hồ sơ giấy, thuê Bưu điện nhận hồ sơ, chuyển sang hồ sơ điện tử để giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (hoặc thuê nhập trực tiếp vào phần mềm quản lý thu); cuối tháng, chuyển hồ sơ giấy về cơ quan BHXH để lưu trữ. Cập nhật dữ liệu thu; Quản lý đơn vị nợ khó thu trên phần mềm quản lý…

Phát biểu tại Hội nghị, với vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ công, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Lê Quốc Anh khẳng định, Bưu điện sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa cùng với BHXH Việt Nam rà soát lại toàn bộ quy trình để đồng bộ hóa nhằm thực hiện có trách nhiệm khi triển khai những nhiệm vụ này. Đồng thời, mong muốn BHXH Việt Nam sẽ hỗ trợ, phối hợp để Bưu điện triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT cùng hệ thống BHXH.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cảm ơn sự đóng góp ý kiến trách nhiệm, tích cực của các đơn vị tham dự Hội nghị, đồng thời yêu cầu Ban Soạn thảo tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để sớm ban hành các Quy trình nghiệp vụ làm cơ sở, nguyên tắc chuẩn góp phần giảm tải áp lực công việc đối với cán bộ, CCVC, đồng thời phục vụ tốt hơn nữa Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2020…/.

Nguồn: Tạp chí BHXH Việt Nam