Tập trung khai thác tối đa hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ

Văn phòng BHXH Việt Nam vừa thông báo Kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai các phần mềm quản lý nghiệp vụ; các dự án công nghệ thông tin (CNTT) của ngành BHXH năm 2019.

Theo đó, ngày 23/12/2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai các phần mềm quản lý nghiệp vụ; các dự án CNTT của ngành BHXH năm 2019.  Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có những tồn tại, vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện; cũng như ý kiến của đơn vị tư vấn và ý kiến của các Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, đặc biệt là Trung tâm CNTT trong thời gian vừa qua.

Việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của Ngành trong giai đoạn vừa qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc CCHC, đổi mới tác phong phục vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngành. Tuy nhiên, toàn Ngành không được chủ quan, bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà vẫn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành.

Tổng Giám đốc chỉ đạo trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện các tính năng tiện ích, cập nhật bổ sung yêu cầu mới phát sinh theo các quy định của Nhà nước. Trong đó, tập trung vào việc liên kết để khai thác tối đa hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ. Đặc biệt, hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Data Wareholdse) - nền tảng cho việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trung tâm CNTT tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn xử lý triệt để những tồn tại, vướng mắc tại các phần mềm nghiệp vụ đã đưa vào sử dụng, cơ bản được xử lý triệt để. Đồng thời, các phần mềm đang trong giai đoạn hoàn thiện phải đảm bảo hoàn thành, đưa vào chạy thử và khai thác sử dụng trong năm 2020. Trong đó gồm, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Eoffice); phần mềm Hệ thống thông tin giám định BHYT; phần mềm Thanh tra-Kiểm tra; Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Data Warehouse); phần mềm Thu-Sổ thẻ (TST); phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS); Hệ thống chăm sóc khách hàng (Chatbot); phần mềm Thi đua-Khen thưởng; phần mềm Kế toán tập trung và phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động rà soát; tiếp tục hoàn thiện các chức năng của phần mềm quản lý, tiếp tục phối hợp với Trung tâm Truyền thông thực hiện kết nối với các phần mềm liên quan, đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Các đơn vị trực thuộc thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện của BHXH các tỉnh; kịp thời tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, chuyển Trung tâm CNTT và đơn vị phát triển phần mềm để phối hợp xử lý. Định kỳ hàng tháng báo cáo lãnh đạo Ngành tiến độ, hiệu quả khai thác sử dụng các phần mềm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công./.


Nguồn: BHXH Việt Nam