Một số hướng dẫn về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN

Đảm bảo đúng quy định và tiến độ thu, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam vừa ban hành một số văn bản hướng dẫn về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tại Công văn số 4662/BHXH-BT về Thu BHXH, BHYT, BHTN, yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung nguồn lực cho việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất; phân công cán bộ trực tiếp đến đơn vị sử dụng lao động đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện; thực hiện chế độ báo cáo kết quả thu nộp BHXH, BHYT, BHTN về Ban Thu (BHXH Việt Nam) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ngành.

Bên cạnh đó, ngày 25/12/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4857/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, hạch toán số tiền phải thu, ghi thu BHYT đối với người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Công văn này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán BHXH, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Nguyên nhân vướng mắc do hiện nay có tình trạng BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT chưa chi tiết theo từng loại chế độ quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH (ví dụ, hưu quân đội do Quỹ BHXH đóng, hưu quân đội do ngân sách nhà nước đóng…).

Do đó, để việc quản lý, hạch toán số tiền phải thu, ghi thu BHYT đối với người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng đúng quy định và đảm bảo tiến độ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo Phòng Chế độ BHXH/Tổ thực hiện chính sách BHXH thực hiện rà soát, đối chiếu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp với danh sách cấp thẻ BHYT; lập Mẫu D03-TS do tổ chức BHXH đóng hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 chuyển Phòng Quản lý thu/Tổ Thu, lưu ý khi lập Mẫu D03-TS tách Đối tượng tham gia theo từng loại chế độ (ví dụ, đối tượng tham gia ghi rõ Hưu quân đội nguồn ngân sách nhà nước, hưu quân đội nguồn Quỹ BHXH, hưu công nhân viên chức nguồn ngân sách nhà nước; hưu công nhân viên chức nguồn Quỹ BHXH; từ tháng 01/2020, hằng tháng, thực hiện việc lập phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng vào Mẫu D03-TS.

Bộ phận Thu nhận Mẫu D03-TS do tổ chức BHXH đóng hằng tháng từ Bộ phận chính sách BHXH lập kể từ ngày 01/01/2019; cập nhật Mẫu D03-TS hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 và hoàn thành trước 31/12/2019 vào phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; từ tháng 01/2020, hằng tháng thực hiện việc cập nhật phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng.


Nguồn: BHXH Việt Nam