BHXH Việt Nam: Tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Duy trì Chuyên mục về Tiếp cận thông tin (Thông tin công khai) trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, công khai Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân ban hành kèm Quyết định số 626/QĐ-BHXH ngày 31/05/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – đây là một trong các nội dung chính của Công văn số 07/BHXH-PC ngày 02/01/2020 của BHXH Việt Nam về Tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Ngày 06/04/2016, Quốc hội ban hành Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018; theo đó, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Triển khai Luật Tiếp cận thông tin, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch số 5044/KH-BHXH ngày 16/12/2016 về việc Triển khai thi hành Luật trong Ngành BHXH. Đến nay, sau 02 năm, Ngành BHXH đã triển khai kịp thời, đạt được những kết quả nhất định. Do đó, để tiếp tục triển khai hiệu quả, thống nhất Luật Tiếp cận thông tin; đồng thời, chuẩn bị cho công tác đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; chú trọng công tác tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị.

Duy trì Chuyên mục về Tiếp cận thông tin (Thông tin công khai) trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, công khai Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân ban hành kèm Quyết định số 626/QĐ-BHXH ngày 31/05/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra, duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau, tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử bảo đảm đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin, quy định cua pháp luật để bảo vệ bí mật nhà nước.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Chỉ đạo bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (số lượng thông tin được yêu cầu, số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do...), đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của Ngành BHXH; báo cáo kết quả thực hiện cung cấp thông tin cho công dân lồng ghép trong Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm của đơn vị. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế là đầu mối theo dõi việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin, các văn bản hướng dẫn thi hành trong năm 2020 và các năm kế tiếp, chủ trì báo cáo đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật gửi Bộ Tư pháp.

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội ban hành vào ngày 06/04/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Trong đó, Điều 17 và Khoản 1 Điều 19 quy định các thông tin phải được công khai trên Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử như văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước; thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.


Nguồn: BHXH Việt Nam