Thông tư 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018

Quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại cơ sở y tế

Tải về tại đây: