Công văn 9994/BTC-TCCB ngày 26/08/2019

Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính

Tải về tại đây: