Chỉ thị 10/CT-BYT ngày 09/09/2019

Tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Tải về tại đây: