Thông tư 106/2019/TT-BQP ngày 24/07/2019

Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Tải về tại đây: