Thông tư 10/2019/TT-BNV ngày 02/08/2019

Hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Tải về tại đây: