Quyết định 1829/QĐ-KTNN ngày 21/12/2017

Quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước

Tải về tại đây: