Công văn 4712/BYT-YDCT ngày 15/08/2019

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BYT quy định về điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KCB y học cổ truyền

Tải về tại đây: