Công văn 7998/BTC-TCHQ ngày 12/07/2019

Chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: