Công văn 73223/CT-TTHT ngày 19/09/2019

Hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng

Tải về tại đây: