Công văn 73222/CT-TTHT ngày 19/09/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: