Công văn 72273/CT-TTHT ngày 16/09/2019

Ngày lập và ngày ký tên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: