Công văn 72264/CT-TTHT ngày 16/09/2019

Sử dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: