Công văn 72255/CT-TTHT ngày 16/09/2019

Mua hàng hóa, dịch vụ của đơn vị không lập hóa đơn

Tải về tại đây: