Công văn 71714/CT-TTHT ngày 12/09/2019

Đính chính nội dung CV 208/CT-TTHT hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 NĐ 20/2017/NĐ-CP

Tải về tại đây: