Công văn 71443/CT-TTHT ngày 11/09/2019

Hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Tải về tại đây: