Công văn 70832/CT-TTHT ngày 10/09/2019

Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu

Tải về tại đây: