Công văn 70542/CT-TTHT ngày 09/09/2019

Sử dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: