Công văn 70538/CT-TTHT ngày 09/09/2019

Khoản chi phí được Công ty mẹ trả thay

Tải về tại đây: