Công văn 70179/CT-TTHT ngày 19/10/2018

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: