Công văn 69383/CT-TTHT ngày 04/09/2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng đối với phần mềm

Tải về tại đây: