Công văn 66960/CT-TTHT ngày 03/10/2018

Thuế suất thuế giá trị gia tăng khi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: