Công văn 66959/CT-TTHT ngày 03/10/2018

Thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán gas cho trường học

Tải về tại đây: