Công văn 66715/CT-TTHT ngày 23/08/2019

Hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: