Công văn 63388/CT-TTHT ngày 09/08/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: